Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Vliv relaxinu na zotavení po CMP a aterosklerózu

Relaxin je hormon významný během těhotenství, má vliv na rozvolnění pánevního dna před porodem. Na 94. mezinárodním sjezdu endokrinologů ale bylo odprezentováno několik studií, podle jejichž výsledků má relaxin vliv i na rychlost zotavení po cévní mozkové příhodě (CMP) a ovlivňuje průběh nemoci periferních arterií.

Relaxin a zotavení po CMP

Do studie bylo zařazeno 36 pacientů po cévní mozkové příhodě. Ti byli randomizováni do dvou skupin po 18 pacientech. Pacienti ze skupiny 1 pravidelně rehabilitovali a perorálně dostávali extrahovaný prasečí relaxin v dávce 40 mg/den. Subjekty ze skupiny 2 pouze pravidelně rehabilitovali.

Analýzy obou skupin pacientů provedené po 20 a 40 dnech ukázaly následující. Ke skórování bylo využito systému FIM (Functional Independent Meassure − funkčně nezávislé měření).

Po 20 dnech nebyl signifikantní rozdíl mezi pacienty ze skupiny 1, která užívala relaxin, a skupinou 2, která pouze rehabilitovala. Po 40 dnech došlo k signifikantně vyššímu FIM skóre u pacientů užívajících relaxin a rehabilitujících (96) oproti pacientům, kteří pouze rehabilitovali (75). U pacientů užívajících relaxin došlo také ke zlepšení kognitivních funkcí, a to již po 20 dnech od zahájení sledování, po 40 dnech se rozdíl ještě více prohloubil.

Vědci předpokládají, že jejich objev by se v budoucnosti mohl využít pro zlepšení zotavení pacientů po proběhlé CMP.

Relaxin a nemoc periferních tepen

V jiné studii prezentované na sympoziu se vědci zabývali hypotézou, že relaxin by mohl být účinný v léčbě nemoci periferních tepen (PAD).

Relaxin ovlivňuje kardiovaskulární systém několika způsoby:

  • dilatuje malé cévy,
  • zvyšuje průtok krve,
  • podporuje neoangiogenezi, především účinkem na oxid dusnatý, potlačuje funkci krevních destiček.

Do studie bylo zařazeno 20 pacientů s projevy PAD, kteří byli randomizováni do 2 skupin. Pacienti ze skupiny 1 užívali perorálně 20 mg prasečího relaxinu 2× denně po dobu 12 týdnů, pacienti ze skupiny 2 dostávali po stejnou dobu placebo.

Již po 3 týdnech došlo k signifikantnímu prodloužení vzdálenosti, kterou pacienti dokázali ujít bez bolesti dolních končetin, ve skupině 1 užívající relaxin oproti osobám ze skupiny 2 dostávajícím placebo (74 % ± 16 % vs. 23 % ± 9 %). Po 12 týdnech byl nárůst ještě výraznější (168 % ± 28 % vs. 65 % ± 17 %).

Terapeutický účinek relaxinu přetrvával i po 3 měsících po ukončení podávání relaxinu, pacienti pozorovali zlepšení fyzického i psychického stavu. Během průběhu studie nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky podávání relaxinu.

Autoři studie předpokládají, že vliv relaxinu je dán kombinací účinku na hemodynamiku a remodelaci cévní stěny.

Vědci svou studii podpořili kazuistikou 30letého muže s obliterujícím onemocněním periferních tepen a recidivující tromboflebitidou. Pacient byl do studie zařazen v roce 2004. V té době měl pacient uzávěr popliteální tepny, trpěl intermitentními klaudikacemi a v plánu byla amputace levé dolní končetiny. Ve snaze zabránit amputaci končetiny u mladého pacienta byla zahájena léčba relaxinem. Tento pacient v období do roku 2006 dostával po dobu 6 měsíců denně subkutánně 1,8 mg relaxinu a poté se dvakrát ročně podrobil tříměsíční kúře podávání subkutánního relaxinu. Od té doby pacient dostává 2× ročně po dobu 3 měsíců relaxin perorálně. Již během prvních 4 měsíců užívání relaxinu u něho došlo k výraznému zlepšení kvality kůže a zhojení ulcerací na postižené končetině. Pacient od té doby neprodělal žádnou další epizodu tromboflebitidy a došlo k omezení klaudikací, které pociťuje pouze občas, především v chladném počasí a při velké fyzické námaze. Došlo také ke zlepšení kolaterálního oběhu, který dostatečně zásobuje postiženou končetinu a přemosťuje tak uzávěr popliteální arterie. Amputace postižené končetiny tak zatím nebyla nutná. U pacienta nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky léčby.

Relaxin dává naději pacientům s mnohočetnými uzávěry v různých místech krevního řečiště, kde nelze problém řešit by-passem či stentem.

(vesa)

Zdroj: ENDO 2012: The Endocrine Society Annual Meeting. Abstracts MON-155, MON-690, MON-689. Presented June 25, 2012.