Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Vliv pooperační hladiny troponinu po CABG na prognózu dlouhodobého přežití

Biochemické markery poškození myokardu jsou v časném pooperačním období snadno vyšetřitelné. Elevace kardiálního troponinu I (cTnI) po provedení koronárního by-passu (CABG) je obvyklým fenoménem s různým možným vysvětlením. Bez ohledu na vyvolávající příčinu však elevace troponinu reflektuje poškození myokardu, a je tedy senzitivním a specifickým markerem za různých okolností, včetně pooperačního stavu.

Použitelnost stanovení hladin troponinu I v predikci dlouhodobého přežívání pacientů po CABG, stanovení hraničních hodnot a načasování jeho vyšetření nebyly dosud dobře prostudovány. V odborné literatuře jsou zatím k dispozici jen nekonzistentní výsledky. Následující práce se zabývá stanovením prahové hodnoty pooperačního cTnI a jeho vlivem na předpověď dlouhodobého přežívání pacientů po CABG.

Prospektivně bylo studováno celkem 41 pacientů, kteří podstoupili elektivní CABG. Vylučovací kritéria zahrnovala naléhavý chirurgický výkon, reoperační zákrok, konkomitantní operaci chlopně a preoperační chronické renální selhání. Hodnoty cTnI byly stanoveny při přijetí a dále 12, 24, 36 a 48 hodin po chirurgickém výkonu a poté jednou denně 3. až 7. pooperační den.

Ve sledované skupině bylo zahrnuto 33 mužů a 8 žen s průměrným věkem 64 ± 9,2 roku. Všichni pacienti absolvovali úspěšnou operaci a byli propuštěni z nemocnice v dobré kondici. Tříletého přežití se nedočkalo 5 pacientů (12,2 %), udávaná příčina smrti byla kardiálního původu. Pacienti, kteří zemřeli, měli signifikantně vyšší EuroSCORE při počátečním vyšetření, častěji vyžadovali podporu intraaortální balónkovou kontrapulzací (IABP) a byli intenzivně léčeni delší dobu po operaci; současně byl u těchto pacientů zjištěn trend k nižší ejekční frakci levé komory.

Analýza pomocí ROC křivky potvrdila jako důležitý údaj v dlouhodobé predikci úmrtí hladinu cTnI stanovenou 24 hod. po operaci. Prahová hodnota 13,4 ng/ml byla vysoce asociována s dlouhodobou mortalitou se 100% senzitivitou a 76% specificitou, nemocní ve vyšším riziku souhlasně s hodnotami 13 ng/ml a vyššími měli častěji levostranné postižení vyžadující IABP a pooperačně vyžadovali intenzivní léčbu po delší dobu hospitalizace.

Výsledky dokazují, že hladina troponinu po CABG může být použita k předpovědi zvýšeného rizika úmrtí pacienta. Ve shodě s předchozími studiemi tato práce prokazuje, že hodnota pooperačního cTnI měřená 24 hod. po operaci s mezní hranicí 13 ng/ml je nejvíce akceptovatelná v předpovědi dlouhodobého přežívání pacientů po CABG. Toto vyšetření může podpořit jiné dobře vžité klinické metody, jako je EuroSCORE. Získávání těchto parametrů v peri- a pooperačním období může být významné v identifikaci vysoce rizikových pacientů po CABG.

(val)

zdroj: Tzimas P., Milionis H. J., Arnaoutoglou H., Kalantzi K., Karfis E., Korantzopoulos P., Pappas K., Drossos G., Papadopoulos G. The value of postoperative troponin levels in predicting long-term mortality after coronary artery bypass surgery. Annals of Cardiac Anaesthesia 2009; Vol 12: 86–8.