Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Vliv funkce pravé komory na výsledky operací mitrální chlopně

Zhoršená funkce pravé srdeční komory je u pacientů se srdečním selháním spojena se špatnými výsledky. Dosud bylo publikováno relativně málo studií, které by analyzovaly prognostický význam funkce pravé komory na výsledky operací mitrální chlopně. Recentně publikovaná studie byla zaměřena právě na hodnocení vlivu funkce pravé komory na pooperační výsledky jak u metod oprav mitrální chlopně (MVP), tak i její operační náhrady (MVR).

Na oddělení srdeční chirurgie Washington Hospital Center bylo v období mezi zářím 2007 a únorem 2012 operováno celkem 335 pacientů s postižením mitrální chlopně. K posouzení srdečních funkcí byla využita předoperační transtorakální  a transezofageální echokardiografie (TTE) a pooperační TTE. Předoperační funkce pravé komory byla hodnocena jako normální až mírně zhoršená (stupeň 1–2) či středně až významně zhoršená (stupeň 3–4). Regurgitace mitrální či trikuspidální chlopně byla předoperačně i pooperačně ohodnocena stupni 0–4, kdy stupně 0–2 znamenaly maximálně mírnou a stupně 3–4 střední a závažnou regurgitaci. V období 1 roku po operaci byla hodnocena míra přežívání pacientů.

Z 334 pacientů nakonec zařazených do studie byla předoperačně stanovená funkce pravé komory normální či maximálně mírně zhoršená u 280 pacientů (skupina 1). U 55 pacientů byla funkce pravé komory zhoršena středně těžce až těžce (skupina 2). Dle analýzy měli pacienti se zhoršenou funkcí pravé komory větší pravděpodobnost, že u nich bude přistoupeno k operačnímu výkonu s nahrazením mitrální chlopně (28,6 % versus 53,7 %, p < 0,001). Pokud šlo o výsledky operace, pak u pacientů ze skupiny 2 nebyla zaznamenaná zvýšená mortalita, ale u těchto pacientů bylo potřeba podat více transfuzí krve, pacienti strávili více dnů na jednotce intenzivní péče a celkově i v nemocnici. Míra pooperační regurgitace mitrální chlopně byla signifikantně vyšší také ve 2. skupině pacientů. Celkové přežívání 1 rok po operaci bylo 92,5 % ve skupině 1 a 94,5 % ve skupině 2 (p = 0,59).

Studie ukázala, že předoperačně změněná funkce pravé komory u pacientů s postižením mitrální chlopně má vliv na finanční zátěž operačního výkonu a je také spojena s pooperační regurgitací mitrální chlopně. Není ale spojena se zvýšenou krátkodobou a střednědobou mortalitou následující po operačním výkonu na mitrální chlopni.

(eza)

Zdroj: Sun X. et al. The role of right ventricular function in mitral valve surgery. Heart Surg Forum 2013 Jun 1;16 (3): E170–6; doi: 10.1532/HSF98.20121080.