Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Užívání statinů snižuje incidenci malignity po transplantaci srdce

Přestože imunosupresiva posledních let (mTOR inhibitory, tacrolimus) významně snížila nejen výskyt akutní rejekce, ale také výskyt malignit v posttransplantačním období, stále se nádorová onemocnění významně podílí na dlouhodobé mortalitě u pacientů po transplantaci srdce. Riziko rozvoje malignity je po 10 letech užívání dlouhodobé imunosuprese 20 %. Cílem studie bylo zjistit, zda statiny kromě svého hypolipidemického účinku neovlivní právě incidenci malignit u pacientů po transplantaci srdce.

Studie

Do studie bylo zařazeno 255 pacientů, kteří mezi lety 1985 a 2007 podstoupili transplantaci srdce v University Hospital Zurich (Fakultní nemocnice v Zurichu) a přežili více než jeden rok od operace. Pacienti byli sledováni do prosince 2010. Podávání statinů bylo zahájeno za 3−12 měsíců od operace, statiny dostávali pacienti, kteří transplantaci srdce podstoupili v roce 1995 a později. Pacienti užívali statiny každodenně. Pacienti užívající statiny (n 151) byli podle hladiny cholesterolu v krvi rozděleni do 2 skupin − na skupinu pacientů užívajících nižší dávku statinů (odpovídající 10−30 mg simvastatinu denně − n = 83) a skupinu pacientů užívajících vysoké dávky statinů (odpovídající 40−80 mg simvastatinu − n = 61). Vědci sledovali 2 parametry − výskyt malignity a čas uplynuvší mezi objevením rakoviny a transplantací srdce, druhým sledovaným parametrem byla celková doba přežití pacientů. Dále vědci sledovali, zda má vysoká hladina cholesterolu v krvi vztah ke vzniku malignity.

Výsledky

  • Během trvání studie zemřelo 94 pacientů (37 %), 29 z nich zemřelo na malignitu (11 %).
  • Během sledování se maligní nádorové onemocnění objevilo u 108 pacientů, kteří podstoupili transplantaci srdce, což představuje 42 %.
  • Kumulativní výskyt malignity byl u celé skupiny pacientů 21 % po 8 let sledování, 27 % po 10 letech a 30 % po 12 letech od provedení transplantace srdce.
  • Kumulativní incidence malignity 8 let od provedení transplantace srdce byla významně nižší u skupiny pacientů užívajících statiny − 34 % oproti 13 %, po 10 letech sledování se vyskytla malignita u 18 % pacientů užívajících statiny oproti 39 % pacientů statiny neužívajících, po 12 letech incidence vzrostla na 22 % oproti 42 %.
  • Užívání statinů snížilo riziko rozvoje malignity u pacientů o 67 %.
  • Užívání statinů u pacientů prodloužilo celkovou dobu přežití.
  • Hladina cholesterolu v krvi neovlivnila výskyt malignity.

Závěr

S ohledem na relativně krátkou dobu sledování pacientů nelze činit jednoznačný závěr, ale zdá se, že statiny významně snižují riziko rozvoje malignity u pacientů po transplantaci srdce a prodlužují celkovou dobu jejich přežití. Pro jednoznačný závěr této hypotézy je nutné doplnit prospektivní studii v delším časovém období sledování.

(vesa)

Zdroj: 1. Frölich G. M., Rufibach K., Enseleit F., et al. Statins and the risk of cancer after heart transplantation. Circulation 2012; DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.081059. Available at: http://circ.ahajournals.org. Abstract