Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Srovnání PCI a CABG při těžkém postižení koronárních tepen

Ačkoli perkutánní koronární intervence (PCI) je široce a stále více využívána v léčbě těžkého postižení koronárních tepen, historicky je hlavní operační metodou provedení aortokoronárního by-passu (CABG – coronary artery bypass grafting). Autoři referovaného textu si vytyčili za cíl srovnání obou metod, tedy PCI a CABG, u pacientů s dosud neléčenou těžkou ischemickou chorobou srdeční.

Celkem bylo randomizováno1 800 pacientů s těžkou ICHS. Zákrok charakteru PCI a CABG u nich byl proveden v poměru 1:1. U obou souborů stanovil souhlasně jak invazivní kardiolog, tak kardiochirurg, že stejného anatomického výsledku může být dosaženo oběma metodami. Primárním cílem bylo srovnání výskytu větší koronární příhody nebo cerebrovaskulární příhody mezi oběma skupinami v průběhu 12 měsíců po intervenci. Konkrétně se sledoval výskyt infarktu myokardu, smrti z jakékoli příčiny, nutnosti nové revaskularizace a iktu.

Přestože byly obě skupiny shodné v zásadních předoperačních charakteristikách, ve skupině s PCI byl během ročního sledování počet závažných koronárních i cerebrovaskulárních příhod signifikantně vyšší (17,8 % vs. 12,4 % u CABG, P = 0,002). Toto bylo způsobeno z velké části nutností opakované revaskularizace v této skupině (13,5 u PCI a 5,9 u CABG). Počet úmrtí a infarktů myokardu byl u obou skupin po 12 měsících obdobný. Počet iktů byl však signifikantně vyšší ve skupině s CABG (2,2 % oproti 0,6 % u PCI, P = 0,003).

Na základě těchto výsledků autoři konstatují, že CABG zůstává standardem v péči o pacienty s onemocněním tří tepen nebo hlavní levé koronární tepny. CABG má ve srovnání s PCI u těchto pacientů po 12 měsících nižší kombinovaný výskyt těžkých koronárních a cerebrovaskulárních událostí.

(jos)

Zdroj: The New England Journal of Medicine, Volume 360: 961–972, March 5, 2009, Number 10.