Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Srovnání operačních výkonů u kongenitálně korigované transpozice velkých arterií

Anatomická úprava kongenitálně korigované transpozice velkých arterií (ccTGA) zlepšuje přežívání těchto dětských pacientů. Autoři kardiochirurgického dětského oddělení v Birminghamu se zaměřili na dlouhodobé výsledky u pacientů po anatomické korekci této vrozené vady se zaměřením na děti ve vysokém riziku, dále na osud neoaortální chlopně a na výskyt dysfunkcí morfologické levé komory.

Sdělení autorů vychází z retrospektivní, celkově 19leté zkušenosti tohoto oddělení s pacienty, kteří podstoupili v letech 1991–2011 (do března) operační výkon s anatomickou úpravou ccTGA. Celkově bylo operováno 113 pacientů, ze kterých 68 (60 %) podstoupilo double-switch (DS, aortální switch) operaci a 45 pacientů pak Rastelli-Senningovu operaci (RS). U 23 pacientů byla použita bandáž plicnice k přípravě levé komory. Pacienti byli dále sledováni po stránce přežívání, morbidity a nutností dalších operací. Ve skupině sledovaných pacientů bylo i 17 dětí s vážným srdečním selháváním, nutností ventilace a užitím ionotropní podpory před operací.

Medián věku při operační korekci byl 3,2 roku a váha 14,3 kg. Ve skupině operací DS bylo 5 časných smrtí (7,4 %), u RS skupiny žádné. 1-, 5- a 10leté přežívání pacientů bylo ve skupině DS 87,6 %, 83,9 % a 83,9 % oproti 91,6 %, 91,6 % a 77,3 % u RS skupiny (p = 0,98). Signifikantně lepší výsledky po 10 letech sledování (mortalita, transplantace srdce a srdeční selhání) byly u Rastelli-Senningovy operace (p = 0,03). V 10letém sledování nebyl rozdíl v potřebě dalšího operačního výkonu. Celkové přežívání u vysoce rizikových pacientů bylo 70,6 %. V průběhu sledování pacientů se u 14,2 % diagnostikovala špatná funkce morfologicky levé komory (všechny v DS skupině), ale toto nebylo vztaženo k předoperačnímu stavu či bandáži. Většina pacientů po double-switch operaci měla mírnou aortální nedomykavost, což ale bylo dobře tolerováno. Anuloplastika aortálního kořene při DS operaci snížila riziko náhrady aortální chlopně v pozdějším období.

Autoři konstatují, že po anatomické korekci ccTGA je přítomna významná morbidita, která je více zastoupena ve skupině operací technikou double-switch. Nicméně většina pacientů nedospěje po 10 letech sledování k selhání srdce, a to včetně pacientů ve vysokém riziku pro závažné selhávání srdce ještě před operací.

(eza)

Zdroj: Murtuza B. et al. Anatomic repair for congenitally corrected transposition of the great arteries: A single-institution 19-year experience. J Thorac Cardiovasc Surg. E-pub: 2011 Sep 26; DOI: 10.1016/j.jtcvs.2011.08.016