Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Snižuje katétrová ablace riziko demence?

Pacienti s fibrilací síní, u nichž byla provedena katétrová ablace a byl úspěšně nastolen sinusový rytmus, mají podstatně nižší riziko vzniku iktu a demence než nemocní léčení konzervativně. Vyplývá to ze závěrů studie zveřejněné při letošním výročním sjezdu Americké arytmologické společnosti. Referenční skupinou byli nemocní léčení farmakologicky a kontrolní skupinou pacienti bez srdeční arytmie.

Fibrilace síní není neškodná

Riziko cévní mozkové příhody je u nemocných s fibrilací síní známé všeobecně a dlouho. Přítomnost této arytmie je však též nezávislým rizikovým faktorem senilní, vaskulární a Alzheimerovy demence. Američtí autoři provedli observační studii, v níž srovnávali výskyt těchto závažných komplikací jednak u nemocných léčených farmakologicky, jednak u pacientů po katétrové ablaci.

Nemocní byli rozděleni do tří vzájemně srovnatelných skupin, vždy s věkovým průměrem 65 let. Pacientů, kteří se podrobili katetrizačnímu ošetření arytmie, bylo celkem přes čtyři tisíce. Ostatní dvě skupiny byly stejně početné, zahrnovaly každá přes 16 tisíc sledovaných. V jedné z nich byli nemocní léčeni jen medikamentózně, v druhé – kontrolní – skupině byli lidé se sinusovým rytmem. Ve všech třech větvích se srovnával výskyt demence Alzheimerova typu, jiných forem demence a fatálních a nefatálních mozkových příhod.

Závěry po tříletém sledování

Po třech letech sledování byl výskyt demence a iktů ve skupině nemocných po katetrizační ablaci významně nižší. Nejvýznamnější rozdíl byl u fatálních cévních mozkových příhod. Ty byly příčinou smrti u 23,5 % nemocných s fibrilací síní léčených medikamentózně, v intervenované skupině však pouze u 6 %! Demence Alzheimerova typu se vyskytla u 0,9 % konzervativně léčených pacientů, ve skupině katetrizovaných nemocných to bylo jen u 0,2 %. Výsledky u dalších sledovaných parametrů byly v podobném poměru.

Ablace přináší nemocným výhodu

Riziko nemocných po katetrizační ablaci bylo srovnatelné s rizikem u kontrolní skupiny nemocných se sinusovým rytmem. Závěry studie jsou v souladu s trendem posledních dvou dekád, kdy u arytmií získávají na významu správně indikované invazivní výkony na úkor farmakoterapie.

(jav)

Zdroj: Bunch, T. J. et al.: Atrial fibrillation is independently associated with senile, vascular, and Alzheimer’s dementia. Heart Rhythm. 2010 Apr; 7 (4): 433–7.