Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Snížení projevů aterosklerózy při použití speciálních terapeutických protokolů

Ačkoliv aterosklerózu nelze vyléčit, lze riziko opakujících se projevů snížit aplikací terapeutických protokolů zahrnujících aspirin, beta-blokátory, inhibitory ACE, inhibitory receptorů pro angiotenzin a statiny. Byla provedena retrospektivní studie projevů aterosklerózy v populaci pacientů léčených před a po sestavení terapeutických protokolů pro snížení rizikových faktorů.

Do studie byli zahrnuti pacienti s ICHS ze sedmi kardiologických ambulancí z okrajových částí New Yorku. Časové etapy byly dvě: dvouleté období před rokem 2002 a dvouleté období v letech 2005–2008. Následně byly srovnávány úspěchy léčby v obou léčebných obdobích. Primárním sledovaným znakem byla míra výskytu infarktu myokardu, cerebrovaskulárních příhod a koronárních intervencí.

Celkem bylo studováno 357 pacientů, 246 mužů a 111 žen, léčících se v průměru 12,1 ± 3,5 let s ICHS a jinými komorbiditami, jako jsou: městnavé srdeční selhání, hyperlipidémie, diabetes mellitus, angina pectoris, fibrilace síní, stenóza a. carotis, tranzitorní ischemické ataky, cévní mozková příhoda, chronické onemocnění ledvin, historie kouření cigaret, onemocnění periferních cév, aneuryzma břišní aorty a předchozí koronární příhody. Průměrný věk byl u první návštěvy 62,7 ± 10,8 let a při poslední návštěvě 74,6 ± 10,6 let. 

V první etapě se vyskytlo 132 infarktů myokardu a cerebrovaskulárních příhod na 104 pacientů. Ve srovnání s pozdější sledovanou etapou, kde se vyskytlo 40 projevů aterosklerózy na 33 pacientů. Klesl také počet provedených perkutánních koronárních intervencí z 63 zásahů u 50 pacientů v raném období na 17 zásahů u 16 pacientů v pozdějším sledovaném období. Od počátku do pozdějšího období došlo k nárůstu používání β-blokátorů, ACE inhibitorů nebo blokátorů pro angiotenzin a statinů, jak ukazuje tabulka: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3309438/table/T0004/.

Tato studie prokázala, že použití agresivních terapeutických protokolů významně snížilo výskyt následků aterosklerózy nebo nutnost koronárních intervencí.

(eva)

Zdroj: Arch Med Sci. 2012 February 29; 8 (1): 57–62. Published online 2012 February 29; doi: 10.5114/aoms.2012.27282