Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Sériové monitorování natriuretického peptidu typu B se jeví jako užitečná metoda k detekci akutní rejekce po transplantaci srdce

Je známo, že hodnota natriuretického peptidu typu B (BNP) v séru bývá po transplantaci srdce pravidelně zvýšena, přesto dosud nebylo dostatečně zhodnoceno, zda by právě zvýšená hodnota tohoto peptidu nemohla odhalit akutní rejekci u dosud asymptomatických pacientů po transplantaci srdce.

V popisované studii bylo hodnoceno celkem 259 endomyokardiálních bioptických vzorků od 50 po sobě transplantovaných pacientů (83 % mužů; věk 50 ± 15 let). V době prováděných biopsií byla stanovena hodnota natriuretického peptidu a byla vyjádřena v absolutních hodnotách (piktogram/mililitr) a v procentech změny oproti hodnotě při předchozí biopsii. Rejekce byla definována jako stupeň ≥ 2R podle skórovacího systému Mezinárodní společnosti pro transplantaci srdce a plic (International Society of Heart and Lung Transplantation grading system).

Asymptomatická rejekce byla prokázána v 15 bioptických vzorcích (6 %). U těchto pacientů se absolutní hodnota natriuretického peptidu nelišila od pacientů, kde rejekce nebyla prokázána. Pokud však bylo hodnoceno procento změny v hodnotách natriuretického peptidu vzhledem k předchozí biopsii, byl medián změn u pacientů s rejekcí +60 % (IQR −29 % až 154 %). U pacientů bez prokázané rejekce v bioptických vzorcích byl medián změn −17 % (IQR −47 % až +19 %).

Hodnota BNP (stanovená v procentech změny) se v multivariantní analýze ukázala jako konzistentní prediktor rejekce. Při ROC analýze (reciever-operator characteristic analysis) byla hodnota plochy pod křivkou (AUC – area under the curve) 0,71 (95% interval spolehlivosti 0,643 až 0,768), dále byla při této analýze stanovena změna v procentech menší než +38 % jako optimální prahová hodnota s negativní prediktivní schopností 97 %.

Autoři v závěru studie konstatují, že sériové monitorování hodnoty natriuretického peptidu vyjádřené v procentech změny může být užitečným neinvazivním nástrojem pro zhodnocení rejekce po transplantaci srdce.

(jos)

Zdroj:
The American Journal of Cardiology, Volume 103, Issue 8, Pages 1149–1153.
DOI: doi:10.1016/j.amjcard.2009.01.008