Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Rizikové faktory výskytu srdeční ruptury u akutního infarktu myokardu s ST elevací

Srdeční ruptura jako vzácná mechanická komplikace akutního infarktu myokardu s ST elevací (STEMI) je jednou z vedoucích příčin úmrtí po akutním IM. Cílem reperfuzní léčby akutní fáze infarktu myokardu je co nejrychlejší zprůchodnění uzavřené koronární tepny. Upřednostňovanou metodou je primární perkutánní koronární intervence (PCI). Dosažená míra reperfuze na vaskulární a myokardiální úrovni může být klíčovým ukazatelem podmiňujícím pravděpodobnost vzniku srdeční ruptury.

Polští autoři se ve své retrospektivní analýze zaměřili na posouzení reperfuzních parametrů ve vztahu ke vzniku srdeční ruptury u pacientů se STEMI léčených pomocí primární PCI. Analyzováno bylo celkem 2 800 lékařských záznamů pacientů hospitalizovaných na kardiologickém oddělení v letech 2000–2007, z nichž bylo do finální analýzy vybráno 23 případů ruptury volné stěny srdeční (60,9 % případů) či komorového septa (39,1 % případů) diagnostikovaných echokardiograficky nebo na základě pitevního protokolu. Kontrolní skupinu tvořilo 255 náhodně vybraných lékařských záznamů pacientů se STEMI, kteří podstoupili primární PCI bez následné srdeční ruptury. K hodnocení průtoku infarktem postižené koronární tepny bylo použito TIMI skóre. Myokardiální perfuze byla posuzována na základě rychlosti vymývání kontrastní látky z mikrocirkulace, tzv. skóre myocardial blush grade (MBG).

Srdeční ruptura byla častěji asociována s uzávěrem RIA

Poinfarktovou rupturou byly v necelé polovině analyzovaných případů postiženy ženy (47,8 %), jejichž průměrný věk se pohyboval v rozmezí 72,9 ± 4,8 roku. Průměrný věk mužů byl 64,3 ± 11,5 roku. Ve více než polovině případů (52 %) byla u pacientů s rupturou infarktem zasažena přední sestupná větev levé věnčité tepny (RIA), naproti tomu v kontrolní skupině byl uzávěr RIA tepny zjištěn u 35,3 % pacientů. TIMI skóre hodnocené před provedením primární PCI a po něm bylo signifikantně nižší ve skupině pacientů s poinfarktovou srdeční rupturou oproti referenční skupině (p < 0,05), stejně jako ukazatel myokardiální perfuze v postižené oblasti (MBG skóre; p < 0,05). Adekvátního průtoku v infarktem postižené tepně (TIMI 3) bylo dosaženo pouze u 30,4 % (7) pacientů s následnou rupturou, zatímco v kontrolní skupině byl normální průtok obnoven u 95,3 % (243) pacientů (p < 0,05). Mortalita hospitalizovaných pacientů se srdeční rupturou dosáhla 56,5 % (13 subjektů) ve srovnání s 1,2 % (3 subjekty) v referenční skupině (p < 0,05).

Nižší TIMI a MBG skóre po primární PCI byly nezávislými prediktory srdeční ruptury

Multivariační regresní analýza potvrdila, že nižší hodnoty TIMI a MBG skóre po provedené primární PCI představují spolu se ženským pohlavím nezávislé prediktory srdeční ruptury. Snížený průtok infarktovou tepnou a horší tkáňová mikrovaskulární perfuze po primární PCI jsou důležitými rizikovými faktory výskytu srdeční ruptury u pacientů se STEMI.

(hkh)

Ptaszyńska-Kopczyńska K., Sobolewska D., Kożuch M. et al. Efficacy of invasive treatment and the occurrence of cardiac rupture in acute ST-elevation myocardial infarction. Kardiol Pol. 2011; 69 (8): 795–800.