Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Pozitivní psychické naladění snižuje incidenci koronárních onemocnění

V časopise European Heart Journal byla před necelými dvěma lety publikována studie, která si kladla za cíl ověřit, zda pozitivní psychické ladění člověka je skutečně spojeno s nižším rizikem koronárních onemocnění, jak se často tvrdí. Jako zdroj dat posloužila rozsáhlá prospektivní studie s desetiletým sledováním.

Autoři americké studie sledovali souvislost mezi pozitivním naladěním a výskytem kardiovaskulárních příhod u 1 739 dospělých lidí (z toho 862 mužů a 877 žen), kteří byli v roce 1995 zařazeni do studie Nova Scotia Health Survey. Proškolené zdravotní sestry vedly s účastníky studie strukturované rozhovory a stav nálady (míru pozitivního naladění) zaznamenávaly pomocí pětibodové stupnice. Při stanovování vztahu mezi pozitivním psychickým naladěním a výskytem koronárních onemocnění autoři pomocí dalších testů vyloučili vliv depresivních, úzkostných a jiných negativních příznaků.

Výsledky

Po dobu sledování se mezi účastníky studie vyskytlo celkem 145 koronárních příhod (z toho 136 nefatálních, 9 fatálních). To odpovídá incidenci 9,72 koronárních příhod na 1 000 osob/rok. Při analýze dat byly zohledněny věk, pohlaví, kardiovaskulární rizikové faktory a depresivní nebo úzkostní příznaky. Incidence koronárních příhod se snižovala nepřímo úměrně s mírou pozitivního naladění hodnoceného na pětibodové stupnici – snížení incidence bylo 22 % na každý bod vyššího pozitivního ladění (95% CI 0,63–0,96; P = 0,02). Zpracované výsledky naznačovaly lineární vztah mezi incidencí koronárních příhod a mírou pozitivního naladění (P = 0,04).

V této rozsáhlé populační studii byl potvrzen protektivní vliv pozitivního psychického ladění na desetiletou incidenci koronárních příhod. Výsledky naznačují, že prevence koronárních onemocnění může být podpořena nejenom omezením depresivních příznaků, ale také zvyšováním pozitivního psychického naladění pacientů.

(vek)

Zdroj: Davidson K. W. et al: Don’t worry, be happy: positive affect and reduced 10-year incident coronary heart disease: The Canadian Nova Scotia Health Survey. Eur Heart J. 2010 May; 31 (9): 1065–70.