Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Operační a časné výsledky koronárních bypassů u žen s různým BMI

Autoři v průběhu čtyř roků operovali 427 žen s aplikací koronárního bypassu (CABG). Podle hmotnosti byly ženy rozděleny do tří skupin. První skupina měla BMI nad 35, druhá 30-35 a třetí skupina měla BMI méně než 30.

Koronární bypass byl proveden standardní operační technikou. Mimotělní oběh, hypotermie 28-32 stupňů, kardioplegie. K přemostění byla užita levostranná a. thoracica interna a v. saphena.

V první skupině bylo125 pacientek, v druhé 132 a ve třetí 170. Průměrné BMI bylo 37,8 v první skupině, 32,0 ve druhé a 26,7 ve třetí skupině.

Je prokázáno, že ženské pohlaví vykazuje pooperačně vyšší morbiditu a mortalitu než pohlaví mužské. Obezita je považována za příčinu vyššího operačního rizika u těchto pacientů. Diabetes mellitus je až o 50 % častější u takto operovaných žen než u mužů. U silně obézních žen byl výskyt DM 54,4 %, což se projevuje v pooperačních výsledcích. Přes užití antibiotik a drenážních sání jsou zde infekce operační rány častější. V této studii infekce a dehiscence rány u silně obézních žen ale nebyly signifikantně vyšší. V prvních dvou pooperačních dnech je nutné udržovat glykemii pod hladinou 200 mg% pro nebezpečí pooperační mediastinitidy. Častý hypotyreoidismus u žen, a u obézních zvláště, vede ke snížené kontraktilitě myokardu. Před operací je nutno tento stav medikamentózně upravit. U obézních osob jsou referována častější pooperační krvácení. U našich obézních pacientek však tyto komplikace nalezeny nebyly. Fibrilace síní má častou, až 40% incidenci po CABG, zvláště u obézních osob. Zde rozdíly mezi jednotlivými skupinami BMI nalezeny nebyly. Obezita se dotýká také plicních funkcí, snižuje vitální kapacitu plic, snižuje maximální voluntární ventilaci. Anestetika, která jsou vyplavována z tukové tkáně, mohou prodlužovat intubační čas. V této studii ale rozdíly mezi skupinami nebyly nalezeny včetně incidence plicních komplikací. Znovupřijetí ve třicetidenní pooperační lhůtě je častější u žen. Bylo zaznamenáno 10,1 % readmisí, většinou ve skupině silně obézních žen.

Závěrem lze konstatovat, že studie ukázala, že silně obézní ženy nemají větší riziko mortality po CABG, mají ale vyšší incidenci komplikací rány s následnou rehospitalizací.

(nami)

Zdroj: Hilmi Tokmakoglu. Operative and early results of coronary artery bypass grafting in female patients in different body mass indexess. Journal of Cardiothoracic Surgery 2010;5:119.