Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Obtížné odpojení od mimotělního oběhu jako prediktor mortality po operaci srdce

Kanadská studie se 2 331 pacienty potvrdila hypotézu autorů, že obtíže a komplikace při odpojení pacientů od mimotělního oběhu po operaci srdce jsou významným prediktorem mortality a výskytu komplikací v následujícím období.

Do prospektivní multicentrické studie, do které bylo zapojeno 19 nemocnic terciální péče, byli zahrnuti vysoce rizikoví pacienti podstupující operaci srdce s mimotělním oběhem. Způsob odpojení od mimotělního oběhu (MO) byl stratifikován na základě retrospektivní analýzy 6 120 po sobě následujících pacientů s operací srdce na jednom pracovišti jako: (1) snadné opojení, v případě že je nutný jen jeden vazoaktivní nebo inotropní lék, (2) jako obtížné, pokud je nutné podat 2 druhy léků, a (3) jako komplikované, když první pokus o odpojení selže a pacient potřebuje mechanickou podporu. Pro určení prediktorů život ohrožujících komplikací a mortality byla použita zpětná logistická regresní analýza.

Z 2 331 zařazených pacientů (průměrný věk 66 ± 11 roku, 71,8 % mužů) mělo 49,7 % snadné odpojení MO, 35,8 % obtížné odpojení MO a 14,5 % komplikované odpojení od MO. Po operaci zemřelo 108 pacientů (4,6 %), přičemž 84 (77,8 %) z nich patřilo do skupin s obtížným a komplikovaným odpojením MO. Výsledky ukázaly, že komplikované ukončení MO je nezávislým prediktorem mortality (poměr šancí 3,091, 95% interval spolehlivosti 1,706–5,601).

Autoři prokázali, že obtížné a komplikované odpojení pacienta od mimotělního oběhu po operaci srdce lze použít jako prediktor nežádoucích výsledků této chirurgické léčby.

(zza)

Zdroj: Denault A. Y., Tardif J. C., Mazer C. D., et al. Difficult and komplex separation from cardiopulmonary bypass in high-risk cardiac surgical patiens: a multicenter study. J Cardiotharac Vasc Anesth. 2012 Aug; 26 (4): 608–616. Epub 2012 May 11.