Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Mortalita pacientů s rupturou aneuryzmatu břišní aorty

Cílem popisovaného výzkumu bylo validizovat Glasgow Aneurysm Score (GAS) u pacientů s rupturou aneuryzmatu břišní aorty (AAA) léčených endovaskulárně nebo otevřenou cestou a aktualizovat GAS tak, aby mohlo lépe předvídat 30denní mortalitu.

Metody

V multicentrické prospektivní pozorovací studii bylo zahrnuto 233 po sobě jdoucích pacientů s rupturou AAA. Celkem 32 pacientů nepřežilo do doby operace, a statistická analýza byla tudíž provedena pomocí dat posbíraných u zbývajících 201 pacientů, z nichž 58 bylo léčených endovaskulárně a 143 otevřenou chirurgií. Pro každého pacienta bylo spočítáno GAS. Ověřeny byly také vztahy mezi provedenou metodou a rizikovými faktory. GAS bylo zaktualizováno pomocí metod logické regresní analýzy.

Výsledky

U pacientů léčených endovaskulárně dosahovala třicetidenní mortalita 26 % (15 pacientů z 58) a u pacientů léčených otevřenou chirurgií 40 % (57/143). Pro rizikové faktory nebyly zjištěny žádné relevantní interakce.

Nové Glasgow Aneurysm Score

Autoři po zhodnocení rizikových faktorů navrhli pro predikci mortality toto skórování (body se přičítají k věku pacienta v letech):
  • + 7 pro otevřenou chirurgii,
  • + 17 při šoku,
  • + 7 při onemocnění myokardu,
  • + 10 při cerebrovaskulární nemoci,
  • + 14 při renální insuficienci.

Závěr

Na základě zjištěných prediktivních limitů GAS byla provedena aktualizace skórovacího systému. Toto aktualizované pravidlo předpovídá 30denní mortalitu pro pacienty s rupturou AAA léčených endovaskulárně či operovaných otevřenou cestou.

(ian)

Zdroj: Visser J. J., Bosch J. L.: Prediction of 30-day mortality after endovascular repair or open surgery in patients with ruptured abdominal aortic aneurysms, Jurnal of Vascular Surgery, 2009, 49 (5), p. 1093–9.