Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Metaanalýza randomizovaných kontrolovaných studií porovnávající miniaturní a standardní mimotělní oběh při operacích srdce

Použití miniaturního mimotělního oběhu (MMO) při kardiovaskulárních operacích by mohlo snížit nežádoucí účinky standardního mimotělního oběhu (SMO). Londýnští kardiochirurgové se pokusili doložit potenciální výhody a bezpečnost této nové metody mimotělní cirkulace.

Provedli metaanalýzu 29 publikovaných studií, které zahrnovaly 2 355 pacientů. Zhruba 50 % pacientů (1 181) podstoupilo operaci srdce se SMO a zhruba 50 % pacientů (1 174) s MMO. Primárním sledovaným parametrem byla 30denní mortalita, neurovaskulární poškození a dysfunkce cílových orgánů. Sekundární sledované parametry zahrnovaly délku hospitalizace a nutné transfuze.

Použití MMO statisticky významně snížilo pooperační výskyt arytmií (p = 0,03). Nebyl však zjištěn statisticky významný rozdíl mezi skupinami v 30denní mortalitě, výskytu neurokognitivních poruch, cerebrovaskulárních příhod, renálního selhání ani infarktu myokardu. Ze sekundárně sledovaných parametrů došlo ve skupině s MMO k významnému snížení krevních ztrát (p < 0,00001) a počtu pacientů vyžadujících transfuzi. Skupiny se však nelišily v délce hospitalizace, počtu podaných transfuzních jednotek na 1 pacienta a počtu případů nutné operační revize z důvodu krvácení.

Dále byla provedena analýza podskupiny 10 větších studií zahrnujících více než 30 pacientů. Výsledky ukázaly, že MMO statisticky významně snížil oproti SMO délku umělé ventilace, dobu hospitalizace i dobu pobytu na jednotce intenzivní péče. Také další subanalýza studií, v nichž se skupiny více shodovaly v demografických parametrech, ukázala statisticky významně nižší výskyt neurokognitivních poruch u pacientů s MMO.

Miniaturní mimotělní oběh při operaci srdce není spojen s vyšším rizikem cerebrovaskulárního poškození a může znamenat přínos z hlediska nižšího pooperačního výskytu arytmií, menších krevních ztrát a potřeby transfuze.

(zza)

Zdroj: Harling L., Warren O. J., Martin A., et al. Do miniaturized extracorporeal circuits confer significant clinical benefit without compromising safety? A meta-analysis of randomized controlled trials. ASAIO J. 2011 May–Jun; 57 (3): 141–51.