Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Koronární by-pass s rekonstrukcí levé komory srdeční nebo bez ní

Chirurgická rekonstrukce levé komory srdeční je specifická procedura, jejímž výsledkem je redukce komory, a používá se u pacientů se srdečním selháním zapříčiněným ischemickou chorobou srdeční. Studie, kterou autoři prezentovali, měla za cíl zodpovědět otázku, zda by tato rekonstrukce provedená při CABG (coronary artery bypass grafting) mohla snížit úmrtnost nebo délku hospitalizace z kardiálních příčin ve srovnání se samotným CABG.

Do studie bylo zařazeno od roku 2002 do roku 2006 celkem 1 000 pacientů s ejekční frakcí 35 % nebo méně, kteří měli ischemickou chorobu srdeční indikovanou k CABG a významnou dysfunkci levé komory srdeční, jež byla vhodná k rekonstrukci levé komory. Pacienti byli náhodně přiřazeni buď k léčbě samotným CABG (499 pacientů), nebo k CABG s rekonstrukcí levé komory (501 pacientů). Průměrná doba sledování byla 48 měsíců a primárně byla zhodnocena smrt z jakékoli příčiny a hospitalizace zapříčiněná srdečním onemocněním.

Chirurgická rekonstrukce redukovala index end-systolického objemu o 19 % ve srovnání s 6 % v případě, kdy byl proveden jen samotný CABG. Kardiální symptomy a tolerance zátěže se zlepšily v obou zkoumaných skupinách z bazální hodnoty na srovnatelnou úroveň. V primárních výsledcích tedy nebyl v obou skupinách pozorován žádný signifikantní rozdíl. Zlepšení dosáhlo ve skupině samotné CABG 292 pacientů (59 %) a ve skupině s přidanou rekonstrukcí komory 289 pacientů (58 %). Relativní riziko v čase pro kombinovaný přístup dosahovalo 0,99 (95% interval spolehlivosti 0,84–1,17, P = 0,90).

Závěrem lze konstatovat, že rekonstrukce levé komory srdeční přidaná k CABG redukuje objem levé komory ve srovnání se samotným CABG. Tato skutečnost však není spojena s významným zlepšením, co se symptomů a tolerance zátěže týče. Nebyl prokázán ani pokles v počtu úmrtí nebo hospitalizací z kardiálních příčin.

(jos)

Zdroj: The New England Journal of Medicine, Volume 360: 1705–1717, April 23, 2009, No 17.