Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Koarktace pravostranného oblouku aorty s levostrannou descendentní aortou u dospělého pacienta

U novorozenců a dětí je koarktace aorty spojena s rozličnými anomáliemi vyžadujícími chirurgickou úpravu. U mladistvých a dospělých je izolovaná koarktace aorty obvykle řešena s použitím různých technik, mezi něž patří aortoplastika, resekce s end-to-end anastomózou a anatomický nebo extraanatomický graft.

Autoři prezentují případ 51letého muže, u kterého diagnostikovali koarktaci pravostranného aortálního oblouku a levostrannou descendentní aortu. Současně u daného pacienta byly přítomny i další anomálie: dextrokardie, situs inversus, polysplenie, oboustranná vena cava superior a absence vena cava inferior, již zastupovala v. azygos.

K diagnóze kromě fyzikálního vyšetření, RTG snímků a echokardiografie přispěly zejména zobrazovací metody jako CT a MRI angiografie, ale i katetrizace. MRI odhalila krátkou koarktaci (1,8 cm), která byla lokalizována těsně distálně za odstupem pravé podklíčkové tepny. Pravá horní dutá žíla ústila do koronárního sinu a levá do nalevo uloženého, ale morfologicky normálního pravého atria.

Operace byla provedena z pravostranné torakotomie ve 4. mezižebří. V. azygos byla mobilizována a byl vytvořen parciální kardiopulmonální by-pass napojením v. azygos a pravé femorální tepny. Svorky byly naloženy na distální aortální oblouk a na descendentní aortu. Dále bylo přerušeno duktální ligamentum, resekována oblast koarktace a pokračovacím stehem 4/0 ušita end-to-end anastomóza. Pooperační průběh byl nekomplikovaný.

Koarktace pravostranného aortálního oblouku s levostrannou descendentní aortou je vzácná anomálie. Autoři zmiňují pouze čtyři v literatuře nalezené případy, z toho dva u dětí. V jednom z případů (delší koarktace) byl užit extraanatomický by-pass, v dalším případě byla při operaci provedena totální náhrada oblouku. Podle literatury je pro volbu chirurgické techniky nejdůležitější délka a lokalizace koarktace. Nezbytná je i dostatečná přehlednost operačního pole a v neposlední řadě i pochopení embryonálního vývoje.

(jos)

Zdroj: Asian Cardiovasc Thorac Ann 2009; 17: 76–78. DOI: 10.1177/0218492309102523