Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Kmenové buňky aplikované prostřednictvím aortokoronárního by-passu v léčbě srdečního selhání

Aortokoronární by-pass (coronary artery bypass grafting – CABG) s mononukleárními buňkami inkorporovanými z kostní dřeně mohou podle čínských vědců zlepšit srdeční funkce u pacientů po prodělaném infarktu myokardu s chronickým srdečním selháním. Povzbudivé výsledky byly nedávno publikovány v časopise Journal of the American College of Cardiology.

Do úvodní studie, která měla za úkol zhodnotit bezpečnost a účinnost CABG kombinovaného s autologními mononukleárními buňkami z kostní dřeně, bylo zařazeno 60 pacientů s chronickým srdečním selháním s příčinou v těžké ischemické kardiomyopatii. Jednalo se o randomizovanou a placebem kontrolovanou studii s malým vzorkem pacientů. Kontrolní (placebo) skupina obdržela pouze CABG bez mononukleárních buněk.

V průběhu šestiměsíčního sledování vykazovali pacienti léčení CABG s inkorporovanými kmenovými buňkami významně větší zlepšení ejekční frakce levé komory než pacienti z kontrolní skupiny (medián zlepšení 10,62 procentního bodu u léčených pacientů oproti 5,69 procentního bodu v kontrolní skupině). Rovněž kinetika srdeční stěny, hodnocená pomocí 17segmentového modelu, byla signifikantně lepší ve skupině léčené kmenovými buňkami. U léčených pacientů došlo dále k významně vyššímu nárůstu vzdálenosti, kterou pacienti ušli během šestiminutového limitu (medián nárůstu byl 45 metrů u léčených pacientů a 10 metrů v kontrolní skupině) a k významně většímu poklesu hladiny BNP (medián poklesu 476 fmol/l v léčené skupině, 34 fmol/l v kontrolní skupině).

Dosažené výsledky jsou v rozporu se staršími studiemi, které byly spíše zklamáním. Podle autorů studie může být důvodem pečlivý výběr vhodných pacientů a dále aplikace kmenových buněk prostřednictvím štěpu do zastaveného srdce. To podle dřívějších výsledků umožňuje větší retenci kmenových buněk v myokardu.

(vek)

Zdroj: Hu S. et al: Isolated Coronary Artery Bypass Graft Combined With Bone Marrow Mononuclear Cells Delivered Through a Graft Vessel for Patients With Previous Myocardial Infarction and Chronic Heart Failure. J Am Coll Cardiol. 2011 Jun 14; 57 (24): 2409–15.