Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Jak hodnotit funkční efekt transkatetrové implantace aortální chlopně?

Transkatetrová implantace aortální chlopně (TAVI) je možnou léčbou pro pacienty s těžkou symptomatickou aortální stenózou (AS), zejména u pacientů s vysokým rizikem standardní operace aortální chlopně. Pacienti, kteří podstupují TAVI, jsou tak často ve vysokém věku a s vysokou prevalencí komorbidit. Vedle prodloužení délky života je důležitým cílem TAVI také zlepšení jejich kvality života a funkčního stavu. Existuje relativně málo dat pokrývajících hodnocení efektu TAVI u pacientů.

Studie publikovaná v American Heart Journal byla zaměřena na hodnocení funkčního zlepšení. Hodnotila DASI (Duke Acitvity Status Index) před výkonem a po něm, dále se zabývala klinickými parametry spojenými se změnami DASI po výkonu a také srovnávala funkční stav popsaný pomocí DASI a NYHA (New York Heart Association score) s kapacitou pro výkon (hodnoceno 6minutovým testem chůze – 6MWT). DASI dotazník (hodnotící schopnosti provádět běžné aktivity denního života) se v průběhu minulých dvou dekád stal jedním z nejpoužívanějších nástrojů k hodnocení funkčního stavu u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.

Do studie bylo zařazeno 76 pacientů (80 ± 8 let) po úspěšném provedení TAVI, kteří vyplnili před výkonem a dále za 6 měsíců dotazník DASI. U 46 pacientů byl proveden i test 6MWT. Průměrně se DASI zvýšilo po 6 měsících od výkonu z 10,3 ± 5,4 na 16,3 ± 8,3 (p < 0,0001), ale u 30 % pacientů se DASI, nezměnilo či se dokonce snížilo. Za nezávislý prediktor zhoršení DASI šlo považovat renální funkce (hodnoceno pomocí odhadnuté glomerulární filtrace). Dále se ukázala poměrně dobrá korelace mezi DASI skóre a vzdáleností chůze jak před výkonem TAVI (p < 0,0001), tak i po výkonu (p < 0,0001). U téměř všech pacientů došlo i ke zlepšení NYHA třídy.

Transkatetrová implantace aortální chlopně byla jednoznačně spojena s významným zlepšením funkčního stavu pacientů (hodnoceno se 6měsíčním odstupem od operace). Ke zlepšení DASI nicméně nedošlo u jedné třetiny pacientů, u kterých byl současně prokázán i významnější stupeň renální nedostatečnosti. Autoři z výsledků studie usuzují na to, že DASI by se mohl stát užitečným nástrojem pro hodnocení kandidátů TAVI a také efektu výkonu jako takového.

(eza)

Zdroj: Bagur R. et al. Performance-based functional assessment of patients undergoing transcatheter aortic valve implantation. Am Heart J. 2011; 161 (4): 726–734; doi: 10.1016/j.ahj.2010.12.024