Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Incidence a vliv kardiální kachexie při chirurgii srdečních chlopní

Níže zmíněná studie se zabývá průběhem pooperačního období a komplikací u pacientů s kardiální kachexií, kteří podstoupili kardiochirurgický výkon. Studie jednoznačně potvrzuje nepříznivý vliv kachexie na osud pacienta. Z výzkumu také vyplývá, že péče o tyto pacienty musí být na specializovanější úrovni.

Srdeční kachexie a klinická nebo subklinická malnutrice je přítomna u přibližně 50 % nemocných s pokročilým srdečním selháním. Tato komplikace srdeční insuficience je důležitým prediktorem špatné prognózy.

V prosinci 2009 byla publikována autory Tepsuwanem a kol. studie, která se zabývala hodnocením výskytu a vlivu kardiální kachexie u pacientů operovaných na kardiovaskulární klinice Univerzitní nemocnice Chiang Mai v Thajsku. Tito pacienti byli operováni v období od června 2005 do června 2006. Studie zahrnovala 353 nemocných, kteří podstoupili operaci srdeční chlopně během výše zmíněného období. Hodnota 80 % ideální tělesné hmotnosti byla určená jako mezní bod normální hmotnosti.

Provedená studie přinesla tyto výsledky: Celkem 46 nemocných, tedy 13 % pacientů, bylo po operačním výkonu pod 80% hmotnostní hranicí. Funkční klasifikace podle NYHA (The New York Heart Association) byla signifikantně horší u nemocných s kardiální kachexií. U kachektických pacientů byla zaznamenána NYHA III/IV u 54,4 % oproti pacientům s hmotností nad 80 % ideální hmotnosti, kde se NYHA III/IV vyskytovala jen u 21,2 % operovaných.

Dále ve skupině sledovaných s kachexií byla vyšší incidence akutní infekční endokarditidy – u pacientů kachektických ve 21,7 % oproti 5,2 % u pacientů bez kachexie. Také trikuspidální regurgitace byla u kachektických pacientů výrazně častější. V tomto případě ve 41,3 % v porovnání s 21,8 % u nemocných s normální tělesnou hmotností.

Kachexie byla také významně spojená s vyšší délkou postoperační hospitalizace a vyšším výskytem komplikací. Výskyt perioperační mortality byl též vyšší u nemocných s kachexií (6,5 % oproti 2,3 % nekachektických), ale rozdíl nebyl statisticky významný.

Kardiální kachexie znamená významný problém u nemocných podstupujících kardiochirurgickou operaci srdečních chlopní a má zásadní podíl na horším perioperačním průběhu. Vyžaduje proto podle výsledků této studie specializovanější péči o nemocné s kardiální kachexií.

(syna)

Zdroj: Asian Cardiovasc Thorac Ann. 2009 Dec; 17 (6): 617–21.