Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Iatrogenní disekce aorty

Disekce aorty je jedna z nejurgentnějších diagnóz v kardiochirurgii. Kromě toho, že může vzniknout například na podkladě Marfanova syndromu či jiných onemocnění pojiva, může být i komplikací kardiochirurgických výkonů. Incidenci disekce aorty jako pooperační komplikace se pokusili popsat lékaři z nemocnice Johna F. Kennedyho v Istanbulu. Svoje výsledky shrnuli v odborném medicínském časopise Kardiologia Polska.

Život ohrožující komplikace

Peroperační akutní aortální disekce je poměrně dobře známou komplikací. Přesto mnoho kardiochirurgických center nemá s touto diagnózou příliš mnoho zkušeností. Podle Stilla je incidence disekce aorty 0,16 % případů (zkoumáno celkem 14 877 pacientů), podle Murphyho 0,35 % (u 6 943 pacientů). I přes takto malou incidenci ale mohou být následky direkce fatální. Istanbulští lékaři se proto pokusili popsat výskyt této komplikace u operací srdce provedených v jejich nemocnici.

Průběh studie

Turečtí lékaři provedli v letech 1985 až 2009 celkem 29 683 kardiochirurgických operací. Jak předoperační rizikové faktory, tak operační a pooperační stav lékaři hodnotili retrospektivně. Z těchto operací se akutní peroperační disekce aorty objevila v celkem deseti případech, což představuje incidenci 0,43 promile. Průměrný věk takto postiženého pacienta byl 66,5 roku.

Z typů disekce bylo popsáno devět případů typu DeBakey II a pouze jeden, kdy postihla disekce oblast za aortálním obloukem.

Z operačních indikací byli čtyři pacienti operováni pro ischemickou chorobu srdeční (CABG), dva pro onemocnění mitrální a dva pro onemocnění aortální chlopně. Jeden pacient absolvoval současně náhradu aortální i mitrální chlopně, poslední pak byl operován kvůli náhradě aortální chlopně a onemocnění koronárních tepen.

Nejčastěji se disekce objevila po dekanylaci artreriální linky (celkem pět případů, z toho dva u CABG, dva u operace mitrální a jeden u operace aortální chlopně), tři případy se objevily po vytvoření otvorů pro proximální anastomózu u by-passových operací a zbývající dva po odsvorkování aorty u operací chlopní. Z předoperačních stavů mělo z deseti postižených pacientů šest hypertenzi a čtyři hypercholesterolemii.

Hypotermický mimotělní oběh byl použit celkem u šesti operací. Disekovaný úsek pak byl u devíti pacientů nahrazen štěpem, zbývající pacient obdržel konkomitantní náhradu oblouku. Aortoplastika a dacronová záplata byla použita u jednoho pacienta. Z deseti případů disekce přežilo celkem sedm pacientů.

Ač se nejedná o příliš častou komplikaci, může se akutní disekce aorty vyskytnout u každého pacienta v kterékoli fázi srdeční chirurgie. Operatér by proto na tuto komplikaci měl vždy myslet a snažit se jí zabránit. Je totiž mnohem lepší vzniku disekce zabránit než ji poté léčit.

(kam)

Zdroj: Polat A. et al: A highly fatal intraoperative urgency – aortic dissection complicating heart surgery, Kardiol Pol. 2009 Aug; 67 (8): 858–63.