Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Hypertrofie levé komory jako prediktor pozdní mortality po náhradě aortální chlopně

Hypertrofie levé komory, definovaná podle tloušťky septa vztažené na tělesný povrch, je silným prediktorem pozdní mortality u pacientů, kteří podstoupí náhradu aortální chlopně z důvodu její stenózy.

Standardy doporučují odložit operaci závažné stenózy aortální chlopně u asymptomatických pacientů na dobu, kdy se objeví příznaky. Odklad operace vede nezvratně k rozvoji hypertrofie levé komory. Nizozemští autoři v této studii hodnotili vztah mezi tloušťkou septa vztaženou na tělesný povrch (jako ukazatele hypertrofie levé komory) a 30denní a pozdní celkovou mortalitou u pacientů po náhradě srdeční chlopně.

Zahrnuti byli dospělí pacienti, kteří podstoupili náhradu aortální chlopně v letech 2006 až 2010 a u nichž bylo provedeno spolehlivé měření tloušťky septa. Pacienti byli rozděleni do 3 skupin: s indexem tloušťky septa do 6 mm/m2 (136 pacientů), 6–8 mm/m2 (307 pacientů) a více než 8 mm/m2 (126 pacientů).

30denní mortalita byla 1,8 % a mortalita během následného sledování 7,2 %. V univariační logistické regresní analýze byla jediným prediktorem časné mortality endokarditida. Multivariační Coxova regresní analýza ukázala, že index tloušťky septa jako spojité i jako kategorické proměnné byl u těchto pacientů prediktorem pozdní mortality. V porovnání se skupinou s indexem tloušťky septa do 6 mm/m2 byla pozdní mortalita ve skupině s indexem tloušťky septa 6–8 mm/m2 3,4krát vyšší (p = 0,046) a ve skupině s indexem tloušťky septa > 8 mm/m2 6krát vyšší (p = 0,005).

Studie ukázala, že tloušťka septa je prediktorem pozdní mortality u pacientů po náhradě aortální chlopně. Není ovšem jasné, zda by časná náhrada aortální chlopně před rozvojem hypertrofie levé komory vedla k lepším výsledkům.

(zza)

Zdroj: van Straten A. H., Soliman Hamad M. A., Peels K. C., et al. Increased septum wall thickness in patiens undergoing aortic valve replacement predicts worse late survival. Ann Thorac Surg. 2012 Jul; 94 (1): 66–71. Epub 2012 May 16.