Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Existují samostatné predisposiční faktory pro pooperační infekce po otevřené operaci srdce?

Nozokomiální infekce po otevřených operacích srdce doprovázejí vyšší nemocnost, úmrtnost a zvýšené materiální náklady. Do studie byli zařazeni pacienti, kteří prodělali aortokoronární by-pass (CABG) od května 2006 do března 2008.

Profylakticky byl při anesteziologické indukci vždy aplikován cefotaxim i. v. a další 3 dny bylo pokračováno v ATB terapii. Diagnóza infekce vzhledem k operačnímu traumatu nebyla přes opakované klinické, laboratorní a rtg vyšetření hrudníku stanovena vždy snadno. Přesto byla infekce vždy ověřena kultivací, při které bylo zjištěno, že v polovině případů se jednalo o G+ koky a v druhé polovině G negativní bakterie.

Ze 172 pacientů bylo 77,2 % mužů, věk operantů byl od 36 do 85 let. K infekci došlo u 24 pacientů. Povrchová infekce sternotomické rány byla u 8 pacientů (4,65 %), 5 pacientů (2,9 %) mělo infekci z centrálně zavedeného katetru, 4 pacienti (2,32 %) prodělali pneumonii, 9 pacientů (5,23 %) bakteriemii. Mediastinitis a infekce odběrového žilního místa byla jednou (0,58 %). Mortalita byla 25 % u pacientů s infekcí a 3,48 % u pacientů, kteří se podrobili kardiochirugickému výkonu, v porovnání s 5,4 % pacientů, u kterých po operaci srdce infekce nevznikla. Při zpětném hodnocení rizikových faktorů nemocných s infekcí byl identifikován diabetes mellitus (OR 5,92, CI 1,56–22,42, p = 0,009), prolongované trvání mechanické ventilace (OR 1,30, CI 1,005–1,69, p = 0,046), vznik vážných komplikaci v kardiovaskulární jednotce intenzivní péče (JIP; OR 18,66, CI 3,36–103,61, p = 0,001) a znovupřijetí na JIP (OR 8,59, CI 2,02–36,45, p = 0,004) jako samostatné rizikové faktory, které jsou spojeny s rozvojem nozokomiálních infekcí po srdečních operacích. Bez vlivu na vznik infekce se jevil věk pacienta, ejekční frakce i způsob chirurgického výkonu.

Závěrem uvedeno, že diabetes mellitus zvyšuje riziko infekce 5,9krát, mechanická ventilace o 30 % každý den, přítomnost komplikací irelevantních k infekci 18,7krát, pobyt na JIP a opakované přijetí na JIP 8,6krát. Jedná se o nezávislé rizikové faktory pro vznik pooperační infekce u kardiochirurgických pacientů.

(nami)

Zdroj: Ioanna Lola er al.: Are there independent predisposing factors for postoperative infections following open heart surgery? Unuversity Hospital in Ioannina, Greece Journal of Cardiothoracic Surgery 2011, 6: 151
doi: 10.1186/1749-8090-6-151