Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Endoskopický a otevřený odběr žilního štěpu pro aortokoronární by-pass

Endoskopický odběr venózního štěpu při koronárních by-passových operacích (CABG coronary artery bypass grafting) je široce rozšířená metoda a má výhodu zejména v redukci velikosti operační rány a tím i komplikací s ní spojených. Zejména se jedná o pooperační bolest a infekci v ráně. Co však není známo, jsou počet selhání takto odebraného štěpu v dlouhodobém horizontu a klinické výsledky těchto odběrů.

Autoři podrobili zkoumání 1 753 pacientů, u kterých byl proveden odběr štěpu endoskopickou metodou. Výsledky srovnali se skupinou 1 247 pacientů, u nichž byla žíla odebrána otevřenou metodou. Volba užité metody byla ponechána na rozhodnutí chirurga. Celkem 3 000 pacientů podstoupilo CABG a všichni byli podrobeni sekundární analýze. Jako kritérium pro selhání venózního štěpu byla stanovena stenóza cévy zjištěná angiografií, a to aspoň na 75 % jejího průměru. Angiografie byla prováděna mezi 12. a 18. měsícem po operaci. Mezi klinické výsledky autoři zařadili úmrtí, infarkt myokardu a nutnost opakované revaskularizace.

Základní charakteristiky byly obdobné jak u pacientů, kteří podstoupili endoskopický odběr štěpu, tak u pacientů, kde byl odběr proveden klasickým způsobem. Pacienti ve skupině s endoskopickým odběrem měli mezi 12. a 18. měsícem od operace vyšší frekvenci selhání štěpu než pacienti s odběrem otevřenou metodou (46,7 % vs. 38,0 %, P < 0,001). Po třech letech byl endoskopický odběr spojen navíc s vyšším počtem úmrtí (7,4 % vs. 5,8 %), infarktů myokardu (9,3 % vs. 7,6 %) a nutností opakované revaskularizace (20,2 % vs. 17,4 %).

Zjištěné skutečnosti naznačují, že endoskopický odběr venózního štěpu pro CABG je nezávisle spojen s vyšším počtem selhání štěpu a s častějšími nepříznivými výsledky. Bylo také konstatováno, že toto zjištění si vyžádá provedení randomizovaných klinických studií, aby mohla být stanovena jak bezpečnost, tak účinnost endoskopického odběru štěpu.

(jos) Zdroj: The New England Journal of Medicine, Volume 361: 235–244, July 16, 2009, Number 3.