Přeskočit navigaci Úvodní stránka | O projektu | Redakční rada | Napsali o nás | Kontakt | RSS
 
Stránka je určena odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy. Čtěte prohlášení.

Novinky

Časná trombóza stentu u pacientů s akutními koronárními syndromy, kteří byli léčeni stenty uvolňujícími léčivo nebo kovovými stenty: výsledky studie ACUITY

U vysoce rizikových pacientů s akutními koronárními syndromy nebyl doposud popsán vztah mezi výsledky klinických a angiografických vyšetření a výskytem časné trombózy stentu (tj. v období do 30 dnů po zavedení stentu). Na tento problém se zaměřili lékaři v nedávno provedené prospektivní a randomizované klinické studii s názvem ACUITY (Acute Catheterization and Urgent Intervention Triage Strategy trial).

Metodika studie a výsledky

U 3 405 pacientů s akutními koronárními syndromy (vyhodnocenými lékaři jako vysoce nebo středně rizikové), kterým byly implantovány stenty, byla provedena kvalitativní a kvantitativní angiografická vyšetření. Z toho byly 3 043 pacientům zařazeným do studie (89,4 %) zavedeny stenty uvolňující léčivo.

V průběhu následujících 30 dnů došlo k prokázané nebo předpokládané trombóze stentu u 48 pacientů (1,4 %). Výskyt trombózy stentu byl u pacientů s kovovými stenty stejný jako u pacientů se stenty uvolňujícími léčivo (1,4 % vs. 1,4 %; P = 1,00). Rovněž nebyly shledány statisticky významné rozdíly v míře výskytu trombózy stentu u pacientů léčených heparinem a inhibitory glykoproteinových receptorů IIb/IIIa (1,1 %) oproti pacientům léčeným bivalirudinem samotným, či případně bivalirudinem v kombinaci s inhibitory glykoproteinových receptorů IIb/IIIa (1,6 % a 1,5 %; P = 0,26 a P = 0,37).

Ve srovnání s pacienty, u nichž se trombóza stentu nevyskytla, byl u pacientů s trombózou stentu častější výskyt renální insuficience nebo diabetu mellitu vyžadujícího inzulinoterapii. Byla u nich pozorována také větší míra postižení koronární aterosklerózou a suboptimální výsledky závěrečných angiografických vyšetření. Trombóza stentu se také častěji vyskytla u pacientů neléčených thienopyridinem před zavedením stentu a ne zcela důsledně léčených protidestičkovou léčbou v průběhu 30denního období, kdy probíhala popsaná klinická studie.

Pomocí multivariační statistické analýzy bylo zjištěno, že nejdůležitějšími na sobě nezávislými faktory určujícími definitivně vznik trombózy stentu jsou:

  1. menší velikost minimálního průměru použitého stentu,
  2. absence podávání thienopyridinu před zavedením stentu,
  3. rozsah postižení koronárních tepen arteriosklerózou,
  4. vyšší hladina hemoglobinu naměřená při počátečním vyšetření.

Závěry studie

Výskyt časné trombózy stentu u pacientů s akutními koronárními syndromy je relativně častý (téměř u 1 ze 70 pacientů). Trombóza stentu se vyskytuje s podobnou četností jak po antikoagulační léčbě heparinem v kombinaci s inhibitory glykoproteinových receptorů IIb/IIIa, tak i po antikoagulační léčbě bivalirudinem samotným nebo v kombinaci s inhibitory glykoproteinových receptorů IIb/IIIa. Vznik trombózy stentu lze předvídat u pacientů s přítomností difúzní aterosklerózy a dále při suboptimálních výsledcích angiografických vyšetření a neadekvátní farmakoterapii.

(ptm)

Zdroj: Aoki J. et al. Early stent thrombosis in patients with acute coronary syndromes treated with drug-eluting and bare metal stents: the Acute Catheterization and Urgent Intervention Triage Strategy trial. Circulation 2009; 119: 687–98.